پلان مورد نظر خود را انتخاب کنید

Artanفضا 50 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 1 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Ardaفضا 100 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 2 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Ayazفضا 200 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 4 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Sanayفضا 500 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 5 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Sevdaفضا 1 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 5 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
دو سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Sonayفضا 2 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 10 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
چهار سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Songunفضا 5 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 30 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
ده سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Gulayفضا 10 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 40 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
بیست سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود

Savashفضا 20 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 60 گیگ
--------------------------
کنترل پنل پلسک
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
سی سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا / ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
آخرین نسخه های نرم افزاری و ریموت
--------------------------
اکانت ایمیل نامحدود