پلان مورد نظر خود را انتخاب کنید

Artanفضا 50 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 1 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Artan - IRفضا 50 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 1 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Ardaفضا 100 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 2 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Arda - IRفضا 100 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 2 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Ayazفضا 200 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 3 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Ayaz - IRفضا 200 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 3 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sanayفضا 500 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 5 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sanay - IRفضا 500 مگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 5 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
یک سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sevdaفضا 1 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 10 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
2 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sevda - IRفضا 1 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 10 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
2 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sonayفضا 2 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 20 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
4 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sonay - IRفضا 2 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 20 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
4 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sevinفضا 3 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 30 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
6 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sevin - IRفضا 3 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 30 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
6 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Sarayفضا 4 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 40 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
8 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Saray - IRفضا 4 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 40 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
8 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Songunفضا 5 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 50 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
10 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Songun - IRفضا 5 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 50 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
10 سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Gulayفضا 10 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 60 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
نامحدود سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور اروپا
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن

Gulay - IRفضا 10 گیگ
--------------------------
ترافیک ماهیانه 60 گیگ
--------------------------
کنترل پنل سی پنل
--------------------------
پشتیبان گیری ماهیانه
--------------------------
نامحدود سایت قابل میزبانی
--------------------------
ساب دامین نامحدود
--------------------------
دیتابیس نامحدود
--------------------------
سرور ایران
--------------------------
آی پی اختصاصی ندارد
--------------------------
ورژن PHP آخرین ورژن